Posted on

LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_27
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_24
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_20
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_21
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_19
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_16
LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_29
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_9
LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_27
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_13
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_3
LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_31
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_15
LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_19
LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_20
LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_27 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_24 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_20 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_21 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_19 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_16 LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_29 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_9 LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_27 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_13 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_3 LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_31 LINE_ALBUM_MOU KPY2_231221_15 LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_19 LINE_ALBUM_MOO KPY3_231221_20

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายธิติ อังคสุวรรณศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มจพ.และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ภายใต้วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถบุคลากรร่วมกัน สร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างกัน ร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย  พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะ 208 ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ขอขอบคุณข่าวและภาพ จากงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.