หลักสูตร  DCEE

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :  ปร.ด.  (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

                                               Ph.D.  (Civil Engineering and Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  54 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทางหลวง  สำนักการโยธา  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา  ก่อสร้าง  สำรวจ  สถาปัตยกรรม
วิศวกรโยธาผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
วิศวกรออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
นักวิชาการอิสระ