Posted on

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม

300769
300767
300768
300770
300772
300773
300774
300775
300776
300778
300779
300769 300767 300768 300770 300772 300773 300774 300775 300776 300778 300779

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง 52-216/217
อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ