หลักสูตร  MCEE  และ  S-MCEE

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :  วศ.ม.  (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

                                               M.Eng.  (Civil Engineering and Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทางหลวง  สำนักการโยธา  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา  ก่อสร้าง  สำรวจ  สถาปัตยกรรม
วิศวกรโยธาผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
วิศวกรออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา
นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
นักวิชาการอิสระ


ข้อมูลหลักสูตร