หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ (SDK)

Assoc. Prof. Sakda Katawaethwarag

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยรา) เกียรตินิยมอันดับ 1
 • • M.Eng. (Structural Engineering)
 • • D.Eng. (Structural Engineering)

Email : sakda.k@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์ (PPA)

Asst. Prof. Prasit Pramongudomrat

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • • ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

Email : prasit.p@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ (SYP)

Asst. Prof. Suchanya Posayanant

 • • B.Eng. (Civil Engineering)
 • • M.Eng.Sc. (Construction Engineering and Management)
 • • D.Eng. (Construction Engineering and Infrastructure Management)

Email : suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล (SSK)

Asst. Prof. Sirisak Kongsomsaksakul

 • • อส.บ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง)
 • • M.Eng. (Transportation Engineering)
 • • Ph.D. (Transportation Engineering)

Email : sirisak.k@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้างานบริการวิชาการและพัสดุภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล (ITM)

Asst. Prof. Ittipon Meepon

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง)
 • • ปร.ด. (วิศวกรรมโยราและการศึกษา)

Email : ittipon.m@fte.kmutnb.ac.th


อาจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ (PNV)

Prof. Panich Voottipruex

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • D.Eng. (Soil Engineering)

Email : panich.v@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด (SYK)

Asst. Prof. Sayam Kamkhuntod

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • • ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

Email : sayam.k@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง (PWP)

Asst. Prof. Panuwat Pinthong

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
 • • Ph.D (Water Engineering and Management)

Email : panuwat.p@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ (SRP)

Asst. Prof. Sacharuck Pornpeerakeat

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
 • • M.Sc. (Structural Engineering)
 • • Ph.D. (Civil and Environment System Engineering)

Email : sacharuck.p@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา (KCS)

Asst. Prof. Krissachai Sriboonma

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
 • • M.Sc. (Structural Engineering)
 • • Ph.D. (Civil and Environment System Engineering)

Email : krissachai.s@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาส์ บุญมา (CYB)

Asst. Prof. Chichaya Boonmee

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

Email : chichaya.b@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.รักษ์ศิริ สุขรักษ์ (CYB)

Asst. Prof. Raksiri Sukkarak

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • Ph.D. (Civil and Environment System Engineering)

Email : raksiri.s@fte.kmutnb.ac.th

UNDER CONSTRUCTION

Last update : 18/01/2566

By: Thanapon Jaturongpalatipat