หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ (SDK)

Assoc. Prof. Sakda Katawaethwarag

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 1
 • • M.Eng. (Structural Engineering)
 • • D.Eng. (Structural Engineering)

Email : sakda.k@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์ (PPA)

Asst. Prof. Prasit Pramongudomrat

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • • ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

Email : prasit.p@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ (SYP)

Asst. Prof. Suchanya Posayanant

 • • B.Eng. (Civil Engineering)
 • • M.Eng.Sc. (Construction Engineering and Management)
 • • D.Eng. (Construction Engineering and Infrastructure Management)

Email : suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล (SSK)

Asst. Prof. Sirisak Kongsomsaksakul

 • • อส.บ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง)
 • • M.Eng. (Transportation Engineering)
 • • Ph.D. (Transportation Engineering)

Email : sirisak.k@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้างานบริการวิชาการและพัสดุภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล (ITM)

Asst. Prof. Ittipon Meepon

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง)
 • • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

Email : ittipon.m@fte.kmutnb.ac.th


อาจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ (PNV)

Prof. Panich Voottipruex

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • D.Eng. (Soil Engineering)

Email : panich.v@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด (SYK)

Asst. Prof. Sayam Kamkhuntod

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • • ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

Email : sayam.k@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง (PWP)

Asst. Prof. Panuwat Pinthong

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
 • • Ph.D (Water Engineering and Management)

Email : panuwat.p@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ (SRP)

Asst. Prof. Sacharuck Pornpeerakeat

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
 • • M.Sc. (Structural Engineering)
 • • Ph.D. (Civil and Environment System Engineering)

Email : sacharuck.p@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา (KCS)

Asst. Prof. Krissachai Sriboonma

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • M.Sc. (Structural Engineering)
 • • D.Sc. (Structural Engineering)

Email : krissachai.s@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาส์ุ บุญมี (CYB)

Asst. Prof. Chichaya Boonmee

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

Email : chichaya.b@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.รักษ์ศิริ สุขรักษ์ (RRS)

Dr. Raksiri Sukkarak

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • Ph.D. Civil Engineering (Geotechnical Engineering)

Email : raksiri.s@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง (PRP)

Dr. Piyarat Paoleng

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

Email : piyarat.p@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.ไกรโรจน์ มหรรณพกุล (KRM)

Dr. Krairoj Mahannopkul

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)

Email : krairoj.m@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ ดร.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว (SPM)

Dr. Siriphat Maneekeaw

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (โยธา)
 • • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

Email : siriphat.m@fte.kmutnb.ac.th


อาจารย์เกษียณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย (SCI)

Assoc. Prof. Sunchai Inthapachai

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

Email : sunchai.i@op.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินพิศ ป่านแก้ว (PPK)

Asst. Prof. Plernpit Boonyamalik

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

Email : plernphit.p@fte.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ (WWP)

Assoc. Prof. Wittaya Wipawiwat

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • • ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

Email : wittaya.w@fte.kmutnb.ac.th

รองศาสตราจารย์ การุณ ใจปัญญา (KRC)

Assoc. Prof. Karun Chaipanya

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยรา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ำ)

Email : –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ดวงจรัส (CDR)

Asst. Prof. Chamnan Duangjaras

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • M.E. (Civil)
 • • วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)

Email : chamnan.d@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ศรีดอกไม้ (NRS)

Asst. Prof. Narin Sridokmai

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (โยธา)
 • • ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

Email : narin.s@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สระบัว (SSB)

Asst. Prof. Somchai Srabua

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

Email : –

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เรียรศิริพิพัฒน์ (NPT)

Assoc. Prof. Niphon Reansiripipat

 • • B.E (Civil)
 • • M.Sc. (Civil Engineering)
 • • Ph.D. (Structures)

Email : –

อาจารย์ชรัด เทพชยุติมันด์ (CTY)

Dr. Charad Thepchayuthimund

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • • ค.อ.ม. (เครื่องกล)

Email : –


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญญาภา พันรผล

Ms. Benyapa Pantapon

 • • บร.บ. (การจัดการทั่วไป)

Email : benyapa.p@fte.kmutnb.ac.th


นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)

นางสาวอัญมณี ภูชิน

Ms. Anyamanee Phoochin

 • • บร.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • • ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

Email : anyamanee.p@fte.kmutnb.ac.th


นักวิชาการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา ชุมดี

Ms. Rungnapa Chumdee

 • • วท.บ. (สถิติประยุกต์)

Email : rungnapa.c@fte.kmutnb.ac.th

นายสุรวุฒิ แซกรัมย์

Mr. Surawut Sakram

 • • ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
 • • ค.อ.ม. (โยธา)

Email : surawut.s@fte.kmutnb.ac.th

นายสัณหณัฐ หนูเสมียน

Mr. Sanhanat Nusamean

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

Email : sanhanat@fte.kmutnb.ac.th


วิศวกรโยธา

นายภูวดล ใยยินดี

Mr. Phuwadon Yaiyindee

 • • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)
 • • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

Email : phuwadon.y@fte.kmutnb.ac.th

Last Update : 14/03/2023 
By: Thanapon Jaturongpalatipat TTC38 CEE09