ผศ. ดร.สยาม  แกมขุนทด

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ. ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์

ตำแหน่ง: รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ. ดร.สุชัญญา   โปรษยะนันทน์

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาและบัณฑิตศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ดร.ประสิทธิ์  ประมงอุดมรัตน์

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ. ดร.ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ.เพลินพิศ  ป่านแก้ว

ตำแหน่ง: หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

รศ. ดร.สันชัย  อินทพิชัย

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

รศ. ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

รศ.การุณ  ใจปัญญา

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ.ชำนาญ  ดวงจำรัส

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

อาจารย์ ชิชญาสุ์  บุญมี

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ. ดร.สัจจรักษ์  พรพีรเกียรติ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ. ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

รศ. ดร.สันชัย  อินทพิชัย

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ผศ. ดร.ภาณุวัฒน์  ปิ่นทอง

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

นายศิริพัฒน์   มณีแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

นางสาวอัญมณี  ภูอิน

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

นางสาวกาญจนาพร  อนุกานนท์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (พนักงานพิเศษ)

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260

นางสาวเบญญาภา  พันธผล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์: 02-587-8260