Posted on

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สภาวิศวกร

LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_3
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_0
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_1
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_2
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_4
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_6
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_8
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_9
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_10
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_7
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_5
LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_3 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_0 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_1 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_2 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_4 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_6 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_8 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_9 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_10 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_7 LINE_ALBUM_2024.2.7_๒๔๐๒๐๙_5

ด้วย ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ได้จัดการเรียน การสอนรายวิชา 020323203 Timber and Steel Structural Design และรายวิชา 020323604  Engineering Economics for Construction สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ได้จัดโครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบและก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีอาคารเขียวที่ทันสมัย เป็นอาคารประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน