ประชุมหารือกับผู้บริหารจากบริษัท MIYAGAWA KOKI co., ltd. และคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น. หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา นำคณะกรรมการวิชาการและบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา เข้าประชุมหารือกับผู้บริหาร