หลักสูตร  CEE

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :  วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา)

                                               B.Eng.  (Civil Engineering and Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  185 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทางหลวง  สำนักการโยธา  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา  ก่อสร้าง  สำรวจ  สถาปัตยกรรม
วิศวกรโยธาผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ครูผู้สอนด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
วิศวกรออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
นักวิชาการอิสระ
ผู้ประกอบการอิสระรับเหมางานก่อสร้าง


ข้อมูลหลักสูตร