Posted on

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท การสอนวิชาปฏิบัติ (วิชาเขียนแบบเบื้องต้น)  เรื่อง การเขียนภาพ ISOMATRIC เบื้องต้น โครงการการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 (8th) จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [4]