ภาควิชาครุศาสตร์โยธาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในการวางแผน การวิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมและบริหารงานด้านวิศวกรรม สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีทักษะที่เป็นเลิศในการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในส่วนงานวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา

ครุศาสตร์โยธา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคน พัฒนาการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บูรณาการวิศวกรรมโยธาและการศึกษาควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยสู่สังคม

ปณิธาน

      มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ รวมถึงความสามารถในการวางแผนการวิเคราะห์ออกแบบ ควบคุม และบริหารงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างดี สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีทักษะที่เป็นเลิศในการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในส่วนงานวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

วัตถุประสงค์

          1. พัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้รวมถึงความสามารถในการวงแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุม และบริหารงานวิศวกรรมโยธา รวมทั้งมีทักษะในการสอนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในงานวิศวกรรมโยธา
          2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
          3. บริการวิชาการแก่สังคมด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา อาทิเช่น งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมงานออกแบบตรวจสอบ งานที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง งานจัดฝึกอบรมสัมมนา และงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธา
          4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าต่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ปลูกฝังและเสริมสร้างให้บุคลากรตลอดจนถึงนักศึกษาของภาควิชาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เริ่มก่อตั้งภาควิชาครุศาสตร์โยธา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้รับอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 2 ปี (TTC-R)

อาจารย์ประกิต  ลิ้มตระกูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคค่ำ) หลักสูตร 3 ปี (TTC-T)

อาจารย์สมชาย  สระบัว รักษาการหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  สุนทรสมัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โครงการครูประจำ (โครงการความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา)

ได้รับอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ฉบับปรับปรุงใหม่

ได้รับอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาโยธา (MTC)

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ธีรศิริพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาขาดแคลน (TTC-S)

อาจารย์นพดล  ศรีสุภาพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

ได้รับอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2544

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โครงการสมทบพิเศษ (รอบเสาร์-อาทิตย์) (TTC-D)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  เธียรศิริพิพัฒน์ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2544

อาจารย์เพลินพิศ  ป่านแก้ว ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2544

ได้รับอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา ฉบับปรับปรุงใหม่

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และศูนย์ฯ ตรัง

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันชัย  อินทพิชัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา (CEM)

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ (MCEM)

ดร.ภาณุวัฒน์  ปิ่นทอง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ได้รับอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ ภาคพิเศษ (S-MCEM)

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รุ่นที่ 2

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ East China Institute of Technology (ECIT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (ปริญญาเอก)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Konkuk University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  สระบัว ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา