Posted on

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันประเภทการสอนทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ โครงการการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 (8th) จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562