Posted on

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประเภท สื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ โครงการการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 (8th) จัดขึ้นในวันที่  30 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ