Posted on

ได้รับเกียรติบัตรบทความดีเด่น เรื่อง Development of E-Learning Lessons on Architecture Construction Techniques โครงการ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 จัดขึ้นในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระ-จุลจอมเกล้า จ.นครนายก