Posted on

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า-บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,411 คน และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)