Posted on

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction) ภายใต้หัวข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตัวเอง (Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับรถไฟความเร็วสูง (Slab Ballastless Track) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้แก่ จีน เยอรมัน และไทย

           โดยทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย ทีมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจาก ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

1. นายภูวดล ใยยินดี

2. นายจำรัส แดงสวัสดิ์

 3. นายนิติภูมิ ขุนฤทธิ์

และคณาจารย์ผู้ควบคุมทีมและให้คำปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ พร้อมด้วย   ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร  รศ.ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล  ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และ ศ.ดร. พิทยา แจ่มสว่าง

           มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักศึกษาทั้ง 3 ท่าน และทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาทุกๆ ท่าน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ Central South University เมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2562

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ Central South University (CSU) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยร่วมกันในการผลิตวิศวกรและนักวิจัยเฉพาะด้านระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต