ภาพกิจกรรม - รับการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ที่ผ่านมานั้น ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
คณะที่ 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตในปัจจุบัน 

1
Image Download
2
Image Download
3
Image Download
4
Image Download
5
Image Download
6
Image Download
7
Image Download
8
Image Download
9
Image Download
10
Image Download
11
Image Download
12
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม รับการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th