ภาพกิจกรรม - ต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศกร เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

       เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ซึ่งสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ยื่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเเละการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมโยธา 

        คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา จึงมีการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมหลักเฉพาะ พร้อมทั้งขอตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

IMG_8201
Image Download
IMG_8202
Image Download
IMG_8211
Image Download
IMG_8215
Image Download
IMG_8217
Image Download
IMG_8222
Image Download
IMG_8224
Image Download
IMG_8227
Image Download
IMG_8228
Image Download
IMG_8230
Image Download
IMG_8232
Image Download
IMG_8234
Image Download
IMG_8237
Image Download
IMG_8238
Image Download
IMG_8239
Image Download
IMG_8243
Image Download
IMG_8247
Image Download
IMG_8249
Image Download
IMG_8257
Image Download
IMG_8261
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศกร เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th