ภาพกิจกรรม - “พี่อาสาพัฒนาห้องสมุดให้น้อง ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 – วันที่ 11 เมษายน  2557 ที่ผ่านมานั้น ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการเพื่อเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทำงานที่ดี ภายใต้โครงการชื่อ“พี่อาสาพัฒนาห้องสมุดให้น้อง ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา”  บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และได้ส่งมอบอาคารห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมค่ายอาสาฯครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงมิได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีความอนุเคราะห์ ทำให้กิจกรรมค่ายอาสาฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

                        ดังนั้น ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้ของท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาควิชาครุศาสตร์-โยธา จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

IMG_1979
Image Download
IMG_1981
Image Download
IMG_1988
Image Download
IMG_2003
Image Download
IMG_2044
Image Download
IMG_2060
Image Download
IMG_2064
Image Download
IMG_2087
Image Download
IMG_2097
Image Download
IMG_2110
Image Download
IMG_2130
Image Download
IMG_2131
Image Download
IMG_2152
Image Download
IMG_2158
Image Download
IMG_2166
Image Download
IMG_2175
Image Download
IMG_2180
Image Download
IMG_2201
Image Download
IMG_2212
Image Download
IMG_2222
Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม “พี่อาสาพัฒนาห้องสมุดให้น้อง ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา”

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th