ภาพกิจกรรม
วันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. (บูธครุศาสตร์โยธา)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดโครงการ "วันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ." ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์โยธา  เนื่องจาก ปัจจุบันภาควิชาครุศาสตร์โยธา มีนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนอยู่ ณ วิทยาลัยเทคนิค ในสังกัดสำนักงงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เเละมีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการด้านงานก่อสร้าง-โยธา โดยที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนเเละปฏิบัติงาน 1 ปีการศึกษา 

สัมมนาหลังปฏิบัตการสอน และปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2557

เมื่อวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการ สัมมนาหลังปฏิบัติการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในวิทยาลัยเทคนิค และอาจารย์นิเทศทั้งสองกลุ่ม เข้าร่วมในโครงการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

สัมมนา

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิทยาการและวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งในวันเวลาดังกล่าว ได้จัด สัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกรโดย คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งทำให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ามากมาย

“พี่อาสาพัฒนาห้องสมุดให้น้อง ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 – วันที่ 11 เมษายน  2557 ที่ผ่านมานั้น ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการเพื่อเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทำงานที่ดี ภายใต้โครงการชื่อ“พี่อาสาพัฒนาห้องสมุดให้น้อง ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา”  บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และได้ส่งมอบอาคารห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมค่ายอาสาฯครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงมิได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีความอนุเคราะห์ ทำให้กิจกรรมค่ายอาสาฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

                        ดังนั้น ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้ของท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาควิชาครุศาสตร์-โยธา จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

ต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศกร เพื่อตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

       เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ซึ่งสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ยื่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเเละการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมโยธา 

        คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา จึงมีการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมหลักเฉพาะ พร้อมทั้งขอตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพบรรยากาศ Teaching Academy ครั้งที่ 3 แและ 4

ภาพบรรยากาศ การเเข่งขัน "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 3 (2014) เเละครั้งที่ 4 (2015) ซึ่ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ส่งทีมเข้าร่วมการเเข่งขันดังกล่าว เเละได้รับรางวัล ชนะเลิศการสอน ในกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล อุตสาหการ โยธา สถาปัตย์
โดยที่ทีมจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 3 (2014) ที่ประกอบด้วย
1. นายสิทธิชาติ กุมุท และ 2. นางสาวสุนทราภรณ์ คงที่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เเละ "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 4 (2015) ที่ประกอบด้วย
1. นายชนะภัย บุญมา และ 2. นางสาววนัสญาณ์ ทองรักชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ทั้งนี้ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเเละกำลังใจจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

โครงการสัมมนาหลังจากปฏิบัติการวิชาชีพ

     เมื่อ วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อเป็นการสรุปผลการออกปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาของภาควิชาฯนั้น ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เเละปฏิบัติการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิค สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เตรียมออกปฏิบัติการวิชาชีพ คือ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อสัมมนา รับฟังข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายจากรุ่นพี่ที่ได้ออกไปปฏิบัติการวิชาชีพมาก่อนเเล้ว 
 

รับการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ที่ผ่านมานั้น ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
คณะที่ 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตในปัจจุบัน 

สัมมนาหลังปฏิบัตการสอน และปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2558

เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการวิชาชีพ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) เพื่อเป็นการสรุปผลการออกปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาของภาควิชาฯนั้น ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เเละปฏิบัติการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิค สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เตรียมออกปฏิบัติการวิชาชีพ คือ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อสัมมนา รับฟังข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายจากรุ่นพี่ที่ได้ออกไปปฏิบัติการวิชาชีพมาก่อนเเล้ว 

ภาพบรรยากาศ Teaching Academy ครั้งที่ 5

ภาพบรรยากาศ การเเข่งขัน "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 5 (2016)
ซึ่ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้ส่งทีมเข้าร่วมการเเข่งขันดังกล่าว
เเละได้รับรางวัล รองชนะเลิศการสอนอันดับ 2  ในกลุ่มสาขาวิชา โยธา สถาปัตยกรรม การออกแบบ
โดยที่ทีมจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา "TEACHING ACADEMY" ครั้งที่ 5 (2016) ที่ประกอบด้วย
1. นางสาวนภาภรณ์ วงศ์แพทย์
2. นายฤทธิชัย  ประกอบวงค์
3. นายเกียรติศักดิ์  สุขบันเทิง
4. นายพิบูล  พ่วงสมจิตร์
5. นางสาวณัฐสุดา  กองศรี
6. นายวิภาส  สืบกระแสร์

เเละหัวข้อเรื่องที่ใช้สอนในครั้งนี้คือ เรื่อง การตั้งวงกบประตู

ทั้งนี้ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเเละกำลังใจจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

จำนวนที่จะแสดง 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home กิจกรรม ภาพกิจกรรม

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th