บุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF

คณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา

หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

TCDR

ผศ. ชำนาญ  ดวงจรัส (Asst. Prof. Chamnan Duangjaras)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M. Eng. Civil Engineering 2535  
D. Eng. Candidate Structural Engineering 2546   

สาขาที่เชี่ยวชาญ :-Structural Engineering

งานวิจัยและผลงาน : - การกระจายโมเมนต์ภายในแผ่นพื้นสองทางรองรับด้วยคานยืดหยุ่นและเสาด้วยวิธีวิเคราะห์ไฟไนต์อิเลเมนต์ 2550

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

TSDK

ผศ. ดร. ศักดา  กตเวทวารักษ์ (Asst. Prof. Dr. Sakda Katawaethwarag)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ป. การชลประทาน การชลประทาน 2531 วิทยาลัยการชลประทาน
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2535 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
M.Eng. Structural Engineering 2538 Asian Institute of Technology
D.Eng. Structural Engineering 2553 Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - วิศวกรรมโครงสร้าง

                                   - การออกแบบโครงสร้างเหล็ก

                                   - การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานวิจัยและผลงาน : - คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของทรายแม่น้ำน่าน ในเขตจังหวัดน่าน 2551

                                       - คอนกรีตกำลังสูงโดยใช้กรวดแม่น้ำยมเป็นมวลหยาบ 2551

                                       - การวิเคราะห์และออกแบบคานต่อเนื่องคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ VBA on Microsoft Excel 2551

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

TKSC

ผศ.ดร. กฤษชัย  ศรีบุญมา (Asst. Prof. Dr. Krissachai Sriboonma)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Eng. Structural Engineering 2547  The George Washington University 
D.Eng. Structural Engineering 2550  The George Washington University

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Full Depth Precast Concrete Bridge Structure
                                   - Blast Resistant Design Structure

งานวิจัยและผลงาน :  

(1) Girgis, A., Badie, S. S., Chaunbing, S., Sriboonma, K. and Tadros, M. K., “Utilization of Full-depth precast concrete bridge
     deck panels in USA,”
The Second Federation Internationale Du Beton Congress, fib, June 2006, Italy.

(2) Badie, S. S., Girgis, A., Sriboonma, K., and Tadros, M. K., “Extending Spacing of Horizontal Shear Connection Pockets from 24 to 48 inches
     for Steel Girders,” PCI/NATIONAL BRIDGE CONFERENCE, Paper No. 32, October 22-26, 2006, Grapevine, TX.

(3) Badie, S. S., Girgis, A., Sriboonma, K., and Tadros, M. K., “Non-Prestressed Panel-To-Panel Connection Details For Full-Depth
     Precast Deck Panels,” PCI/NATIONAL BRIDGE CONFERENCE, Paper No. 74, October 22-24, 2007, Phoenix, AZ.

(4) Edel, M., Florek, J., Sriboonma, K., Montoya J., “Performance Limits of Blast Resistant Electrical Equipment Centers (Part 2), Final Report”,
      Baker Engineering and Risk Consultants, 2008.

(5) Sriboonma, K. and Sameh, S. S., “Practical Steel Confinements for Widely Spaced Clustered Large Stud Shear Connectors in
     Composite Bridge Deck Panel Systems,” NASCC, The Steel Conference and The Structures Congress, 2010.

(6) Badie, S. S., Tadros, M. K., Girgis, A. and Sriboonma, K., “Can the Stud Spacing be extended to 1220 mm (48 inches) for Composite
     Precast Bridge Deck Panel System?”, The third International fib Congress and Exhibition, June 2010, USA

(7) Sameh S. Badie, Amgad F. Morgan Girgis, Maher K. Tadros, and Krissachai Sriboonma., “Full-Scale Testing for Composite Slab/Beam
      Systems Made with Extended Stud Spacing,” Journal of Bridge Engineering, ASCE, Vol. 16, No. 5, September 1, 2011.

(8) Sriboonma, K., “Strengthening of Existing Doors and Windows to Resist Blast Explosion,” Proceedings for the 17th National Convention on
      Civil Engineering (NCCE 17), 9-11 May 2012, Udon Thani, Thailand.

(9) Sriboonma, K. and Manirojana “Guidelines for Assessment and Maintenance Concrete Highway Bridges in Thailand,” Proceedings for the 17th
      National Convention on Civil Engineering (NCCE 17), 9-11 May 2012, Udon Thani, Thailand.

(10) Sriboonma, K. and Sittichai Suwananon, “Drawing Control System for Construction,” Proceedings for the 5th National Conference on
       Technical Education (NCTechEd 5), 5-6 July 2012, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand.

 

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

TSRP

ผศ.ดร. สัจจรักษ์  พรพีรเกียรติ (Asst. Prof. Dr. Sacharuck Pornpeerakeat)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วศบ. วิศวกรรมชลประทาน 2546  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
M.Eng. Structural Engineering 2548 Asian Institute of Technology
Ph.D. Civil and Environmental System Engineering 2555 Konkuk University

สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

งานวิจัยและผลงาน :

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email :

 

 

 

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี

TSCI

รศ. ดร. สันชัย  อินทพิชัย (Assoc. Prof. Dr. Sunchai Inthapichai)

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2528 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วศ.ม. Geotechnical Engineering 2535 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.ด. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ :Soil Mechanics
                                  - Surveying

งานวิจัยและผลงาน : - การป้องกันการเคลื่อนตัวของดินด้านข้างโดยใช้เทคนิคสะพาน

                                      - การสร้างแบบจำลองถังทรายเพื่อทดสอบความสามารถ

                                      - การพัฒนากระบวนการกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพช่างก่อสร้างของ

                                      - การปรับค่ากำลังเฉือนของดินที่ความชื้นต่างๆ ให้อยู่บนฐานความชื้นเดียวกัน

                                      - ตำราเรียนปฐพีกลศาสตร์

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

TPNV

ศ. ดร. พานิช  วุฒิพฤกษ์ ( Prof. Dr. Panich Voottipruex)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2523 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 2533 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
D.Eng. Soil Engineering 2543 Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - Soil Mechanics, Ground improvement, Earth reinforcement, Soil stabilization

งานวิจัยและผลงาน : ปฐพีกลศาสตร์”  ผศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ผศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์  สำนักพิมพ์ สกายบุกส์ ISBN 974-389-521-3
                                       2008-2009   การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับการวิบัติลาดทางหลวงในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                                       2010           การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดินบวมตัว
                                       2012           ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินลูกรังบดอัดที่มีขนาดคละต่างกัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
                                       2013           การประยุกต์ใช้เสาเข็มซีเมนต์ในงานขุดระดับตื้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


International Journals

(1) Chairat Teerawattanasuk and Panich Voottipruex., Influence of clay and silt proportions on cement-treated fine-grained soil. ASCE Journal of
     Materials in Civil Engineering. (published in March 2014)

(2) P. Voottipruex, D.T. Bergado, and W. Wongprasan., Back-analyses of flow parameters of of PVD improved soft Bangkok clay with
     and without vacuum preloading from settlement data and numerical simulations.
Geotextiles and Geomenbranes (under reviewed)

(3) P.Jamsawang1and P.Voottipruex., Improvement of Bending Stress of Polypropylene Fiber Reinforced Compacted Cement-Sand.
     Geotextiles and Geomenbranes (under reviewed)

(4) Voottipruex, Panich., Suksawat, Taweephong., Bergado, D.T., Jamsawang, Pitthaya.,  Numerical simulations and parametric
     study of and DCM piles under full scale axial and lateral loads. Computer and Geotechnics, Vol:38, Issue:3, 2011(318-329)

(5) Saowapakpiboon,J., Bergado, D.T., Youwai,S., Chai,J.C., Wanthong,P., Voottipruex, P., Measured and predicted performance of
     prefabricated vertical drains (PVDs) with and without vacuum preloading.,., Vol.28 Issue:1,2010(1-11)

(6) Fowze, J.S.M., Bergado, D. T.,  Soralump, S., Voottripruex, P., Dechasakulsom, M., (2011). Rain-triggered landslideand mitigation
     measures in Thailand. Journal of Geotextiles and Geomembranes Article in press. Available online since 1 Feb 2011

(7) Tanchaisawat,T., Bergado, D.T., Voottipruex, P., Shehzad,K., Interaction between geogrid reinforcement and
      tire chip-sand lightweight backfill., Geotextiles and Geomenbranes., Vol.28 Issue:1,2010(119-127)

(8) Saowapakpiboon,J., Bergado, D.T., Voottipruex, P., Lam,L.G., Nakakuma,K.,  PVD improvement combined with surcharge
     and vacuum preloading including simulations., Geotextiles and Geomenbranes., Vol.29 Issue:1,2011(74-82)

(9) Tin,N., Bergado, D.T., Anderson,L.R., Voottipruex, P., Factors affecting kinked steel grid reinforcement in MSE structures.,
     Geotextiles and Geomenbranes., Vol.29 Issue:2,2011(172-180)

(10) Voottipruex, P., Bergado, D.T., Suksawat, T., Jamsawang, P., Cheang,W.,  Behavior and Simulation of Deep Cement Mixing (DCM)
       and Stiffened Deep Cement Mixing (SDCM) Piles under full Scale Loading. Soils and Foundations, Vol:51, Issue:2, 2011(307-320)

(11) Jamsawang,P., Bergado.D.T., Voottipruex.P., Field behavior of stiffened deep cement mixing piles., Proceedings of Institution
       of Civil Engineers Ground Improvement., 164(1). 2010 pp.33-49

(12) Voottipruex, P., Bergado, D.T., and Tanchaisawat,T., Lightweight recycled geomaterials reinforced with geogrids.,
       Proceedings of Institution of Civil Engineers Ground Improvement., 163(1). 2010 pp.13-21

(13) Pothiraksanon.C., Saowapakpiboon,J., Bergado, D.T.,  Voottipruex, P., and Abuel Naga.H.M., Soft ground improvement
       with solar-power drainage.,  Proceedings of Institution of Civil Engineers Ground Improvement., 163(1). 2010 pp.23-30

(14) Saowapakpiboon, J., Bergado, D.T., Thann, Y.M., and Voottipruex, P., Assessing the performance of prefabricated vertical drain
       with vacuum and heat preloading., Geosynthetics International., Vol.16 Issue:5,2009 pp.384-392

(15) Tanchaisawat,T., Bergado, D.T., Voottipruex, P., 2D and 3D simulation of geogrid-reinforced geocomposite material embankment
       on soft Bangkok clay., Geosynthetics International., Vol.16 Issue:6,2009 pp.420-432

(16) Jamsawang,P., Bergado.D.T., Bhandari.A., Voottipruex.P., Behavior of stiffened Deep Cement Mixing pile in Laboratory,
       Lowland Technology International., Vol.11 Issue:1,2009 pp.20-28

(17) Modmoltin.C and Voottipruex.P., Influence of salts on strength of cement-treated clays, Proceedings of Institution
       of Civil Engineers Ground Improvement., 162(1). 2009 pp.5-26

(18) Voottipruex.P., Bergado.D.T., Mairaeng,W., Chucheepsakul,S., and Modmoltin.C., Soil reinforcement with combination roots
       system: A case study of vetiver grass and Acacia Mangium Willd., Lowland Technology International., Vol.10 Issue:2,2009 pp.56-67

(19) Tanchaisawat,T., Voottipruex, P., Bergado, D.T., and Hayashi,S., Performance of full scale test embankment with reinforced
        lightweight geomaterial on soft ground., Lowland Technology International., Vol.10 Issue:1,2008 pp.84-92

(20) Tanchaisawat,T., Bergado, D.T., and Voottipruex, P., Numerical simulation and sensitivity analyses of full-scale test embankment
       with reinforced lightweight geomaterials on soft Bangkok clay., Geotextiles and Geomenbranes., Vol.26 Issue:6,2008(498-511)

(21) Voottipruex, P., and Bergado, D.T., Pullout and direct shear resistances of hexagonal wire mesh reinforcement in various
       types of backfill soils., Geotechnical Engineering ,Vol.34 Issue:2,2003 pp.101-121

(22) Bergado,D.T., Voottipruex,P., Srikongsri,A., Teerawattanasuk,C., Analytical model of interaction between hexagonal wire mesh
       and silty sand backfill., Canadian Geotechnical Journal., Vol:38, Issue:4, 2001 (782-795)

(23) Bergado,D.T., Youwai,S., Hai,C.N., Voottipruex,P.,  Interaction of nonwoven needle punched geotextiles under axis-symmetric
       loading conditions ., Geotextiles and Geomenbranes., Vol.19,  Issue:5,2001(299-328)

(24) Bergado,D.T., Teerawattanasuk,C., Wongsawanon,T.,Voottipruex,P.,  Interaction between Hexagonal Wire Mesh Reinforcement
       and Silty Sand Backfill., Geotechnical Testing Journal., Vol:24, Issue:1, 2001 pp.23-38

(25) Bergado,D.T., Teerawattanasuk,C., Youwai,S., Voottipruex,P.,  Finite element modeling of hexagonal wire reinforced
       embankment on soft clay., Canadian Geotechnical Journal., Vol:37, Issue:6, 2000 (1209-1226)

(26) Bergado, D.T., Voottipruex, P., Modmoltin.C., and Khwanpruk,S ., Behaviour of a full-scale test wall reinforced with hexagonal
       wire mesh., Ground improvement ,Vol.4 Issue:2,2000 pp.47-58

(27) Voottipruex, P., and Bergado, D.T., Evaluation of full scale embankment with hexagonal wire mesh reinforcement with
       additional surcharge., Geotechnical Engineering ,Vol.30 Issue:3, 1999 pp.201-220

(28) Voottipruex, P., Bergado, D.T., and Ounjaichon,P., Pullout and direct shear resistances of hexagonal wire mesh reinforcement in
       weathered Bangkok clay., Geotechnical Engineering ,Vol.31 Issue:1, 2000 pp.43-62

 

Conferences

(1) Fowze, J.S.M., Bergado, D. T., Voottripruex, P., Soralump, S., Phienwej, N., & Giao, P.H. (2010). Rain-Triggered Landslide Hazard Analysis:
     A Case Study in Nan Province, Thailand. Proc. of theEIT-JSCE Joint International Symposium on Geotechnical Infrastructure Asset
     Management 2010.Bangkok, Thailand.

(2) Voottripruex, P, Bergado, D. T., Fowze, J.S.M., Soralump, S., Jotisankasa, A., (2010). Rain-Triggered Landslide Hazard Analysis: A Case
     Study in Nan Province, Thailand. Proc. of the International Symposium and Exhibition on Geotechnical and Geosynthetics Engineering:
     Challenges and Opportunities in Climate Change Bangkok, Thailand

(3) Fowze, J.S.M., Bergado, D. T., Samarakoon, L., Voottripruex, P, Soralump, S., Jotisankasa, A. (2010). Deterministic Modeling of
     Rain-Triggered Landslides: Analysis: A Case Study in Nan Province, Thailand. Proc. of the International Symposium and Exhibition on
     Geotechnical and Geosynthetics Engineering: Challenges and Opportunities in Climate Change Bangkok, Thailand

 

Proceedings

(1) P.Voottipruex, D.T.Bergado, W.Wongprasan and P.Baral., Simulations of PVD Improved Reconstituted Specimens with Surcharge,
     Vacuum and Heat Preloading Using Equivalent Vertical Flow Conditions., Advances in Geotechnical Infrastructure, 18th southeast Asian
     Conference cum Inaugural AGSSEA Conference. Singapore, 29-31 May 2013.

(2) P.Jamsawang; D.T.Bergado and P.Voottipruex., Field behavior of stiffened deep cement mixing piles., Proceedings of the Institute of
     Civil Engineer UK, Volume 164, Issue GI1 Feb.2011

(3) Bergado, D.T., Jamsawang, P., Voottipruex P., and Cheang,W., Behaviour of Deep Cement Mixing () piles under full scale tests and
     embankment loading., Geotechnical Society of Singapore-International Symposium on Ground Improvement Technologies and case
     Histories. 2010, ISGI109.pp.3-11

(4) Bergado, D.T., Tanchaisawat,T., Voottipruex P and Kanjananak.T., Reinforced lightweight tire chips-sand mixtures for bridge approach
     utilization,  Proceedings of the International Workshop on Scrap Tire Derived Geomaterial-Opportunities and Challenges. IW-TDGM 2007. pp.45-58

 ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email : pnv@kmutnb.ac.th

 

 

หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์

TPWP

ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์  ปิ่นทอง (Asst. Prof. Dr. Panuwat Pinthong)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
วศ.ม. วิศวกรรมชลประทาน 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D Water Engineering and Management 2552 Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - Modeling of Water resources systems

                                   - Hydrology

                                   - Urban Stormwater System Design

                                   - Irrigation Engineering

 งานวิจัยและผลงาน : 

(1) Pinthong, P., Das Gupta, A., Babel, M.S., and Weesakul, S. 2009. Improved reservoir operation using hybrid genetic algorithm and
     neurofuzzy computing. Water Resources Management, Vol. 23(4), Page 697-720.

(2) ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง และสุทัศน์ วีสกุล (2551) การพัฒนาแบบจำลองการตัดสินใจบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ Real-Time โดยใช้จีเนติกร่วมกับนิวโรฟัซซี
     การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

(3) Pinthong, P., Das Gupta, A., Babel, M.S., and Weesakul, S. 2006. “Daily streamflow forecasting using genetic algorithm based neurofuzzy approach”
     The 7th International Conference on Hydroinformatics: Innovate and Share. September, 4-8. France.

(4) ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง, Ashim Das Gupta และ สุทัศน์ วีสกุล (2549) “การพัฒนาแบบจำลองนิวโรฟัซซีร่วมกับจีเนติกสำหรับคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรายวัน”
     การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11

(5) Pinthong, P., Das Gupta, A., and Babel, M.S. 2005. “Development and application of a decision base model for reservoir operation” The 31th
     International Association of Hydraulic Engineering and Research Congress: Water engineering for the future – choices and challenges.
     September, 11-16. Korea.

(6) Pinthong, P., Das Gupta, A., and Plernphit Pankeaw. 2005. “Neurofuzzy modeling for reservoir operation”
     The 10th National Convention on Civil Engineering: Good practice in civil engineering. May, 2-4. Thailand.

(7) ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง และ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (2547) “การพัฒนาแบบจำลองการตัดสินใจแบบฟัซซีสำหรับการจัดการอ่างเก็บน้ำ”
     การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9

(8) ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง และ เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (2546) “แบบจำลองโดยเกณฑ์แบบฟัซซีสำหรับการจัดการอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์”
     วิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 17 เล่มที่ 51

 

 ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email : pwp@kmutnb.ac.th

 

 

TKRC

รศ. การุณ  ใจปัญญา (Assoc. Prof. Karun Jaipanya)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2524 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม. วิศวกรรมแหล่งน้ำ 2527 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : 

งานวิจัยและผลงาน :  

ติดต่อ : อาคาร 52ห้องพักอาจารย์ 112

Email :krc@kmutnb.ac.th

 

 

TPPK

ผศ. เพลินพิศ  ป่านแก้ว (Asst. Prof. Plernphit Pankaew)

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมการเกษตร 2526 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 2535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - Hydrology Engineering

                                   - Drainage Engineering

                                   - Water Supply and Sanitary Engineering

งานวิจัยและผลงาน :  - พฤติกรรมการไหลซึมของน้ำในดินในแบบจำลองถังทราย

                                        - มัลติมีเดียกำจัดขยะอัตราย (2549 )

                                        - โปรแกรมคอมพิวเตอร์การหาปริมาณน้ำทิ้งเพื่อการออกแบบระบบระบายน้ำของจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย (2551)

                                        - ผลของเรย์โนลด์นัมเบอร์ต่อการไหลในท่อ   (2556)

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

 Email : pp อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

หมวดวิชาวิศวกรรมการทาง

TSSK

ผศ. ดร. ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล (Asst. Prof. Dr. Sirisak Kongsomsaksakul)

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
อส.บ. เทคโนโลยีโครงสร้าง 2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
M. Eng. Transportation Engineering 2543 Asian Institute of Technology
Ph.D Transportation Engineering 2550  Utah State University

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - Transportation Engineering

งานวิจัยและผลงาน :  - Shelter Location allocation Model for Flood Evacuation Planning 2005

                                        - Assessing Network Vulnerability using a Combined Travel Demand Model 2007

ติดต่อ : อาคาร 52  ห้องพักอาจารย์ 112

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

หมวดวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา

TSYP

ผศ. ดร. สุชัญญา  โปษยะนันทน์ (Asst. Prof. Dr. Suchanya Posayanant)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
B. Eng. Civil Engineering SIIT, Thammasat University
M. Eng. Sc. Construction Management   UNSW, Australia
D.Eng. Construction Engineering and Infrastructure Management   Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Construction Management

                                   - Planning and Control

                                   - Performance Measurement

                                   - Strategic Management and Implementation

                                   - Knowledge Management.

งานวิจัยและผลงาน : 

(1) Posayanant, Suchanya (2009). Key Considerations to Create Health and Safety Planning in SME Construction Industry in Thailand
     the 14th National Convention on Civil Engineering (NCCE 14), 13-15 May 2009, Nakorn Ratchasima, Thailand. (CEM), pp. 733-737.

(2) Posayanant, Suchanya. and Charoenngam, Chotchai. (2008). Strategic Management of Thai Rural Infrastructure Development The Eleventh
     East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-11), 19-21 Novermber 2008, Taipei, Taiwan.
     (Constructon Management), pp. 524-529.

(3) Posayanant, Suchanya (2008). Modern Public Administration and Infrastructure Development, the 13th National Convention on
     Civil Engineering (NCCE13), 14-16 May 2008, Pattaya, Thailand. (SIE), pp. 117-122.

(4) Posayanant, Suchanya and Teerajetkul, Wasan (2008). Knowledge Management in Thai Construction Context: Sustainable Development Goals,
     the 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28-29 January 2008, Khon Kaen, Thailand.
     International Conference, pp.128-133.

(5) Posayanant, Suchanya (2007), Perfornmance Measurement Map for Rural Infrastructure Development of Tambon Administrative organizations:
     Tracking Strategy, People, and Performance Using the Balanced Scorecard,
     the 12th National Convention on Civil Engineering (NCCE12), 2-4 May 2007, Pisanulok, Thailand. Vol.1 (CEM), pp. 321-324.

(6) Posayanant, S. and Charoenngam, C. (2005). Balanced Scorecard-Based Performance Measurement for Rural
     Infrastructure Development of Thai Sub-District Local Goverment, Asia-Pacific Journal of Rural Development, Vol.15 (1), pp. 21-37.

 

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email :

 

 

 

หมวดวิชาทางการศึกษา

TWWP

รศ. ดร. วิทยา  วิภาวิวัฒน์ (Assoc.Prof.Dr.Wittaya Wipawiwat)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 2527 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 2530 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : วิศกรรมโยธา

งานวิจัยและผลงาน : - การศึกษาความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                      - เอกสารประกอบการสอนวิชา การสัมมนาและพัฒนาบุคลากร (Seminar and Staff Development)

                                      - ตำราวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)

                                      - บทความวิชาการ “การตัดเสาอาคารโดยการเสริมคานเหล็ก

                                      - บทความวิชาการ “ปั้นจั่นเสาสูง”

ติดต่อ : อาคาร 52  ห้องพักอาจารย์ 114

Email : wwi@kmutnb.ac.th

 

 

TNRS

ผศ. ดร. นรินทร์  ศรีดอกไม้ (Asst. Prof. Dr. Narin Sridokmai)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. โยธา 2520 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ค.อ.ม. โยธา 2534 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : วิศกรรมโยธา

งานวิจัยและผลงาน :

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112 

Email : nrs@kmutnb.ac.th

 

 

TSYK

ผศ. ดร. สยาม  แกมขุนทด (Asst. Prof. Dr. Sayam Kamkhuntod)

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 2543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - วิศกรรมโยธา

- วิจัยเเละพัฒนาหลักสูตร

- การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

- เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

งานวิจัยและผลงาน :

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 112

Email : sayamk@kmutnb.ac.th

 

 

TSSB

ผศ. สมชาย  สระบัว (Asst. Prof. Somchai Sabua)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 2525 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 2533 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - สื่อการเรียนการสอน

- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

- กลวิธีการสอน

- การจัดฝึกอบรมภายใต้ฐานสมรรถนะ

- ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค

- ยุทธวิธีการพัฒนาหลักสูตร

งานวิจัยและผลงาน : - คุณสมบติทางวิศวกรรมของดินทรายผสมเศษยางรถยนต์เก่าและซีเมนต์ 2550

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 114 

Email : ssb@kmutnb.ac.th

 

 

 TPPA

ดร. ประสิทธิ์  ประมงอุดมรัตน์  (Dr. Prasit Pramongudomrat)

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 2528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 2532 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - สื่อการเรียนการสอน

                                   - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

                                   - กลวิธีการสอน

                                   - การจัดฝึกอบรมภายใต้ฐานสมรรถนะ

                                   - ยุทธวิธีการสอนวิชาเทคนิค

                                   - ยุทธวิธีการพัฒนาหลักสูตร

 

 งานวิจัยและผลงาน : - การประเมินผลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 2532

                                       - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยวิธีผสมผสานในการจัดฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา
                                                       เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2553

                                       - พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ( หลักสูตร 5 ปี ) 2555

                                       - กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รายวิชาการศึกษา 2553

                                       - กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รายวิชาการศึกษา 2556

                                       - วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะให้แก่สถานศึกษาสังกัดในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

ติดต่อ : อาคาร 52  ห้องพักอาจารย์ 113 

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

TCTY

อาจารย์ ชรัด  เทพชยุติมันถ์  (Mr. Charud Tapshayutimunt)

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2522 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. เครื่องกล 2527 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : - จิตวิทยาการศึกษา

                                   - เงื่อนไขการเรียนรู้

                                   - วิธีการสอน

งานวิจัยและผลงาน :

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องพักอาจารย์ 114 

Email : 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา

P nid

นางสาว เบญญาภา  พันธผล (Miss. Benyapa Pantapon)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปวส. การตลาด 2542 พาณิชยการบางโพ
บธ.บ การจัดการทั่วไป 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องธุรการภาควิชาครุศาสตร์โยธา  เบอร์ติดต่อ 3247, 3253 ต่อ 101

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

P jeab

นางสาว อัญมณี  ภูชิน (Miss. Anyamanee Phoochin)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2544 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)
บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องธุรการภาควิชาครุศาสตร์โยธา  เบอร์ติดต่อ 3247, 3253 ต่อ 102

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

Pla

นางสาว รุ่งนภา  ศรีจันทร์งาม

นักวิชาการศึกษา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปวส. การบัญชี 2550 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
วท.บ. สถิติประยุกต์ 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้องธุรการภาควิชาครุศาสตร์โยธา เบอร์ติดต่อ 3253 ต่อ 102

Email : 

 

 

SPH

นาย สถาพร  หอมทรง (Mr. Sathaporn  Homsong)

นักวิชาการศึกษา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปวส. ก่อสร้าง 2550 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ติดต่อ : อาคาร 52 ห้อง 113

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

Ball 

นาย สงกรานต์ คำขอด (Mr. Songkran  Kamkod)

นักวิชาการศึกษา

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
 ปวส.  ก่อสร้าง  2552  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
คอบ.  วิศวกรรมโยธา  2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ติดต่อ :  อาคาร 52 ห้อง 116 (02-5552000 ต่อ 3247 , 3285 ต่อ 124)

Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 16:54 น. )  
You are here: Home ภาควิชาฯ บุคลากร

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th