หลักสูตรที่เปิดสอน

 

>> ระดับปริญญาตรี

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (TTC)

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)

 

>> ระดับปริญญาโท

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE)

2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา (MTC) (นศ. ตกค้าง)

 

 

>> ระดับปริญญาเอก

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (PhDCEE)

 
You are here: Home ภาควิชาฯ หลักสูตรที่เปิดสอน

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th