โครงสร้างการบริหารงาน

  TSYK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา

 

 

 

 TPPK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินพิศ  ป่านแก้ว
ที่ปรึกษาภาควิชาฯ  และหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา

TSDK 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
ที่ปรึกษาภาควิชาฯ และหัวหน้างานสหกิจศึกษาและความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 

 

TSSK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

TSYP

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัญญา โปษยะนันทน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมและบัณฑิตศึกษา

 

 
You are here: Home ภาควิชาฯ โครงสร้างการบริหารงาน

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th