เกี่ยวกับภาควิชาฯ

 

ความเป็นมา

พ.ศ. 2523       - เริ่มก่อตั้งภาควิชาครุศาสตร์โยธา เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 2 ปี TTC-R

พ.ศ. 2527       - เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคค่ำ) หลักสูตร 3 ปี TTC-T

พ.ศ. 2529       - เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โครงการครูประจำ (โครงการความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา)

พ.ศ. 2531       - เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา

พ.ศ. 2537       - เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
                        สาขาขาดแคลน TTC-S

พ.ศ. 2544       - เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โครงการสมทบพิเศษ (รอบเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 1 TTC-D

พ.ศ. 2546       - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ
                        ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และตรัง

พ.ศ. 2548       - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

พ.ศ. 2549       - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาบริหารงานวิศวกรรมโยธา
                     - เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
                     - สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 8 แห่ง

พ.ศ. 2550       - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

พ.ศ. 2551       - เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

พ.ศ. 2552       - เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ
                        ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2553       - เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
                     - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ ภาคพิเศษ (S-MCEM)
                     - เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ
                        ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รุ่น2

                     - เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา โครงการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ
                        ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

                     - จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าครุศาสตร์โยธา
                     - จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา
                     - สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ East China Institute of Technology (ECIT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

รายนามหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา

พ.ศ. 2523 - 2528      อาจารย์ประกิต ลิ้มตระกูล

พ.ศ. 2528 - 2536      ผศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย 

พ.ศ. 2536 - 2540      รศ.ดร.นิพนธ์ เธียรศิริพิพัฒน์ 

พ.ศ. 2540 - 2544      อาจารย์นภดล ศรีสุภาพ 

พ.ศ. 2544 - 2544      ผศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์

พ.ศ. 2544 - 2548      อาจารย์เพลินพิศ ป่านแก้ว

พ.ศ. 2549 - 2551      ผศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย

พ.ศ. 2551 – 2555     อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง

พ.ศ. 2555 – 2555     ผศ. สมชาย สระบัว

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์

 

 

 

วัตถุประสงค์ / ปรัชญา ปณิธาน

                     ภาควิชาครุศาสตร์โยธา เป็นหน่วยงานทางด้านสถานศึกษา บริการ และจัดการในเรื่องการ ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยมีปรัชญาเช่นเดียวกับปรัชญาของสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ "พัฒนาคน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" มีปณิธาน แน่วแน่ที่จะ"พัฒนาคน ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการ ถ่ายทอด การสื่อสาร การสอน การพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและต้อง เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม" ซึ่งภาควิชาได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 

1. เพื่อสอนให้นักศึกษาเป็นครูช่างอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาโยธาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทาง ด้านทฤษฎี
    และปฏิบัติทั้งทางด้านการศึกษา และด้านวิศวกรรม

2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษาการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้น และปลูกฝังให้บุคลากรของภาควิชา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
    และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 
You are here: Home ภาควิชาฯ เกี่ยวกับภาควิชาฯ

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th