การบริหารจัดการแบบหล่อคอนกรีตในงานอาคาร

อีเมล พิมพ์ PDF

  

                            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบหล่อคอนกรีตที่มีใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางด้านราคาและเวลา เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการระบบแบบหล่อที่ดีในอนาคต โดยการสำรวจโครงการก่อสร้างภายใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน25โครงการ โดยการสอบถามข้อมูลจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานนั้นๆ โดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทำขึ้น มาวิเคราะห์ในด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ และหลักการบริหารจัดการ  ผลการศึกษาที่ได้บ่งบอกได้ถึงการเลือกใช้และบริหารจัดการแบบหล่อที่ดีในการทำงาน โดยผลที่ได้นั้นแบบหล่อคอนกรีตที่ได้วิเคราะห์มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปแต่ในสภาพรวมแล้วการเลือกใช้ที่ดีย่อมหมายถึงความแข็งแรงความประหยัด ใช้เวลาทำงานน้อย ของการเลือกใช้แบบหล่อแต่ละประเภท โดยงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการแบบหล่อคอนกีตในงานอาคารแก่ผู้ที่ศึกษา สามารถนำไปใช้จริงได้

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 11:45 น. )  
You are here: Home บทความงานวิจัย การบริหารจัดการแบบหล่อคอนกรีตในงานอาคาร

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th