การตรวจสอบสภาพอาคาร

อีเมล พิมพ์ PDF

          กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 / ตอนที่ 126 ก หน้า 1/29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นั่นหมายความว่า อาคารประเภทที่กำหนดให้มีการตรวจสอบ ต้องตรวจสอบใหญ่ครั้งแรกให้แล้วเสร็จ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 11:43 น. )  
You are here: Home บทความวิชาการ หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง การตรวจสอบสภาพอาคาร

งานประกันคุณภาพ

องค์กรแม่ข่ายฯ

ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

  • ที่อยู่ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 
              แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
  • แฟกซ์ : 02-5878260
  • อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th